• Máte dluhy, které nejste schopni splácet? Kontaktujte nás.

  Prověříme, zda si Vaši věřitelé počínají v souladu s právem. Dále prověříme, zda splňujete podmínky pro oddlužení a provedeme Vás celým insolvenčním řízením.

 • Manžel/manželka se chce rozvést? Kontaktujte nás.

  Pomůžeme Vám se spravedlivým rozdělením majetku, dohodou o výživném a provedeme Vás celým rozvodovým řízením.

 • Chcete si koupit byt?
  Kontaktujte nás.

  Vypracujeme Vám veškerou smluvní dokumentaci a zajistíme úschovu kupní ceny.Advokátní kancelář Mgr. et Mgr. Jana Parmy.

Advokátní a insolvenční kancelář Mgr. et Mgr. Jana Parmy je menší kancelář založená na poctivém a srozumitelném jednání s klienty.

Základním principem fungování advokátní kanceláře je důsledné hájení zájmů klienta. Advokátní kancelář vždy stojí na straně klienta a toto zohledňuje i v rámci vedení soudních sporů s ohledem na náklady klienta.
Právní služby jsou poskytovány zejména na území města Brna, ale s ohledem na potřeby klienta je možno je poskytovat v rámci celé ČR.

Klienty advokátní kanceláře jsou:

 • fyzické i právnické osoby
 • věřitelé i dlužníci
 • rozvádějící se manželé
 • prodávají i kupující nemovitostí
 • výrobní společnosti
 • realitní agentury
 • společenství vlastníků jednotek
 • zemědělská družstva

Insolvence

Mgr. et Mgr. Jan Parma vykonává činnost insolvenčního správce zde:
Brno, Rašínova 103/2, PSČ 602 00, úřední hodiny pondělí 8:00 - 14:00
České Budějovice, Dobrovodská, 2054/53a, PSČ 370 06 úřední hodiny čtvrtek 12:00 - 16:00
Ostrava, Purkyňova, 787/6, PSČ 702 00 úřední hodiny pátek 10:00 - 14:00
Hradec Králové, Nerudova, 37/32, PSČ 500 02 úřední hodiny středa 12:00 - 16:00

Bližší informace o insolvenčních řízeních, ve kterých je Mgr. et Mgr. Jan Parma ustanoven insolvenčním správcem lze nalézt zde

Služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v rámci generální praxe, přičemž se specializuje na tyto oblasti práva:

 • Občanské právo

  Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti občanského práva v rovině sepisování smluv (kupní, darovací, pracovní, nájemní, atd.), vymáhání pohledávek, zakládání obchodních korporací, zastupování v soudních řízeních.

  Samozřejmostí je možnost úschovy peněz (např. kupní ceny) v advokátní úschově.

 • Insolvenční řízení

  Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti insolvenčního práva z pozice věřitele (podání insolvenčního návrhu, přihlášení pohledávky, zastupování ve věřitelských orgánech, zastupování v rámci incidenčního sporu) i z pozice dlužníka (podání insolvenčního návrhu, podání návrhu na oddlužení, zastupování v průběhu insolvenčního řízení).

 • Rodinné právo

  Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti rodinného práva zejména v rámci řešení zúžení společného jmění manželů, výživného, zastupování při rozvodovém řízení a dědickém řízení.

 • Trestní právo

  Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti trestního práva jak z pozice obviněného (resp. podezřelého nebo obžalovaného), tak i z pozice poškozeného.

 • Právo územně-samosprávních celků

  Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti práva územně-samosprávních celků jak z pozice obce, tak i z pozice obyvatele obce.


V souladu se zákonem číslo 85/1996 Sb., o advokacii je činnost advokátní kanceláře pojištěna z titulu odpovědnosti za případnou škodu způsobenou při poskytování právních služeb.

Advokát
Mgr. et Mgr. Jan Parma

Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15661.

Hovoří česky, anglicky, polsky.

Vzdělání:

 • absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal titul magistra práv
 • absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, kde získal titul magistra politologie
 • absolvoval zahraniční studium na Dalarna University ve Švédsku, kde získal titul Master of European political sociology

Právu se začal profesně věnovat již od druhého ročníku studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kdy začal pracovat jako praktikant v advokátní kanceláři. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity nastoupil na místo advokátního koncipienta.

Odměna

První hodina schůzky s klientem je vždy zdarma.

Cena za právní služby je mezi klientem a advokátní kanceláři vždy předem sjednána a odsouhlasena vzájemnou dohodou.

Cena za právní služby může být sjednána jako úkonová (např. za sepsání smlouvy), hodinová, paušální, motivační/podílová (např. za výsledek v případě výhry soudního sporu).

Advokát je plátcem DPH, takže cena za právní služby je navyšována o zákonnou sazbu DPH.

GDPR

Správce osobních údajů: Mgr. et Mgr. Jan Parma, Brno, Rašínova 103/2, PSČ 602 00 Důvodem pro poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a zveřejňováním je poskytování právních služeb klientovi. Uzavřením smlouvy s advokátem o poskytování právních služeb uděluje klient souhlas se zpracováním, shromažďováním, uchováním a zveřejňováním, veškerých svých osobních údajů, které poskytl klientovi, a to na dobu smluvního vztahu s advokátem + 1 rok a na dobu trvání práv a povinností souvisejících se smluvním vztahem s advokátem. Klient je tímto poučen o účelu zpracování osobních údajů a souhlas uděluje ke zpracování všech poskytnutých osobních údajů v souvislosti se smluvním vztahem s advokátem, přičemž předmětem zpracování bude zejména označení klienta (jméno, příjmení), datum narození, IČ, bydliště, místo podnikání, kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení). Klient souhlasí s tím, aby zpracováním osobních údajů byl pověřen případně další zpracovatel/správce.

Klient je tímto poučen o právu na informaci o zpracování a o právu na opravu osobních údajů, právu na vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, jakož i o ostatních právech, vyplývajících pro něj z právní úpravy, a že veškerým poskytnutým informacím a poučením zcela porozuměl. Klient je tímto dále poučen, že poskytnuté informace se zpracovávají z důvodu zákonných povinností, že se budou zpracovávat manuálně i automaticky a že má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů).


Zajímavé odkazy:


Kontakty
Adresa, telefon a email

Brno, Rašínova 103/2, PSČ 602 00

Telefon na advokátní kancelář: + 420 725 00 74 00

Telefon na insolvenční kancelář: + 420 777 31 61 94

Email na advokátní kancelář: info@akparma.cz

Email na insolvenční kancelář: insolvence@akparma.cz

Datová schránka advokátní kanceláře: 5qzj4pn

Datová schránka insolvenční kanceláře: db32wgt

IČO: 02971607